Información del documento

Macys levis perfect slăbire

Los imaginarios de la integración: la dimensión perfomativa y representacional

În a obþinut licenþa în discipline umaniste la Universitatea din Toronto, iar apoi ºi-a continuat studiile la Universitatea din Chicago, obþinând masteratul în discipline umaniste în anuliar doctoratul, în A petrecut un an pe una dintre insulele mai mici din arhipelagul Insulelor Shetland, timp în care a adunat materiale pentru o disertaþie despre comunitatea localã ; ulterior a lucrat, în calitate de consultant, la Institutul Naþional pentru Sãnãtate Mintalã din Washington, apoi la University of California, Berkeleyunde a predat sociologia, ºi la University of Pennsylvania, Philadelphiaca profesor de antropologie ºi sociologie.

Este autorul mai multor articole ºi recenzii de carte, in cat timp slabesti dupa gastric sleeve în publicaþii periodice cum ar fi Psychiatry ºi American Journal of Sociology. Erving Goffman, Asylums.

găsi o modalitate de a pierde în greutate

Brãtianu nr. Mîndrilã, Anacaona trad.

dieta personalizata pentru slabit gratis

Pe parcursul acestor trei ani am efectuat, în Centrul Clinic al Institutului Naþional pentru Sãnãtate, unele studii succinte asupra comportamentului persoanelor spitalizate. În perioada am desfãºurat studii de teren la Spitalul St. Elizabeth din Washington, D. Timpul suplimentar de care am avut nevoie ulterior pentru prelucrarea materialelor mi-a fost asigurat printr-o bursã M Aoferitã de acelaºi Institut Naþional pentru Sãnãtate Mintalã INSMºi prin activitãþile desfãºurate la Centrul pentru Integrare Teoreticã a ªtiinþelor Sociale, la Berkeley, Universitatea California.

How to Pintuck \u0026 Crop Jeans - Levi’s®

În activitatea de teren de la St. Elizabeth am macys levis perfect slăbire ca prim obiectiv cunoaºterea, pe cât posibil, a lumii sociale a pacienþilor internaþi în acest spital, aºa cum o percep ei în mod subiectiv. Mi-am început munca în calitate de asistent al directorului pe probleme de educaþie fizicã, recunoscând, dacã mi se cereau lãmuriri, cã studiez activitatea recreaþionalã ºi viaþa în comunitate ; îmi petreceam ziua împreunã cu pacienþii, evitând relaþiile prea strânse cu personalul medical ºi, de asemenea, evitând sã port cu mine o cheie.

Însã nu dormeam în secþie, iar conducerea spitalului ºtia care-mi sunt þelurile. Nutream pe atunci ºi mai nutresc ºi acum convingerea cã orice grup de persoane – deþinuþi, oameni primitivi, îndrumãtori sau pacienþi – îºi creeazã o viaþã proprie, o viaþã care capãtã sens ºi devine rezonabilã ºi normalã o datã ce te apropii de ea. De asemenea, consider cã o bunã modalitate de a obþine informaþii despre o atare lume este aceea de a te afla în compania membrilor sãi macys levis perfect slăbire de a trãi, împreunã cu aceºtia, ciclul cotidian de întâmplãri banale pe care le traverseazã ei.

 • Cum să slăbești sănătos: lista cu sfaturi care chiar funcționează Mananca slabire sanatoasa
 • Încearcă să piardă în greutate

Atât metoda mea, cât ºi felul în care am aplicat-o au unele limitãri evidente : n-am acceptat sã fiu internat cu adevãrat, nici mãcar scriptic ; dacã aº fi procedat astfel, gama acþiunilor ºi rolurilor mele s-ar fi restrâns ºi, în consecinþã, aº fi obþinut mai puþine date. Dorind sã obþin detalii etnografice despre anumite aspecte ale vieþii sociale a pacienþilor, nu am utilizat modalitãþile obiºnuite de mãsurare ºi control.

Metoda mea are ºi alte limite. Concepþia despre lume a unui grup are rol de sprijin pentru membrii grupului ; teoretic, ea le furnizeazã acestora o definiþie autojustificatoare a situaþiei în care se aflã ºi o concepþie marcatã de prejudecãþi cu privire la cei care nu fac macys levis perfect slăbire din grup – în cazul de faþã, aceastã categorie cuprinde medicii, asistentele medicale, îngrijitorii ºi rudele.

Ca sã descriu cu fidelitate situaþia pacienþilor, este necesar sã înfãþiºez concepþia subiectivã, proprie lor. Pentru aceastã din urmã pãrtinire mã scuz, într-o oarecare mãsurã, argumentând cã, de astã datã, dezechilibrul înclinã talerul corect al cântarului, cãci aproape toatã literatura de specialitate despre pacienþii psihiatrici este scrisã din punctul de vedere al psihiatrului – iar psihiatrul, din punct de vedere social, se aflã de partea opusã pacienþilor.

În plus, aº dori sã avertizez cititorul cã, probabil, concepþia mea este în prea mare mãsurã caracteristicã unui bãrbat din clasa de mijloc ; poate cã, indirect, am suferit din cauza unor lucruri pe care pacienþii din clasa inferioarã le suportau fãrã prea mare greutate.

În sfârºit, spre deosebire de unii pacienþi, am venit în spital fãrã sã nutresc un respect prea mare pentru ºtiinþa psihiatriei ºi nici pentru instituþiile care îi apreciazã tehnicile curente. Aº dori sã-mi exprim, în mod special, mulþumirile pentru sprijinul celor care au garantat pentru mine. Negocierile pentru obþinerea permisiunii de a studia Spitalul St. Elizabeth au fost fãcute de regretatul doctor Jay Hoffman, pe atunci medic-ºef.

 1. Ceaiuri care topesc grasimea de pe abdomen
 2. Macys Levis slăbește perfect, www.
 3. coursera-ddp-shiny/ro_discoamarras.es at master · spujadas/coursera-ddp-shiny · GitHub
 4. Несмотря медленно двинулись размеры битвы подобных на и суть вопрос возвращалась сразу заставлявший все приглушенной.
 5. (PDF) Philip Kotler Kevin Lane Keller Managementul marketingului | Cristina Iancu - discoamarras.es
 6. Full text of "Katherine Verdery Compromis Si Rezistenta"
 7. Soțul mi-a spus să slăbesc

El a convenit ca spitalul sã aibã dreptul de a formula critici înainte de publicare, dar fãrã sã exercite privilegii de cenzurã finalã sau de acord final, acestea þinând de INSM, Bethesda.

A acceptat cã am dreptul sã nu aduc la cunoºtinþã nici lui, nici altcuiva observaþiile fãcute cu privire la un anumit angajat sau pacient ºi cã, în calitate de observator, nu voi fi obligat sã intervin în nici un fel în ceea ce voi observa petrecându-se în jurul meu.

Curs Teoria Organiza - Iei

A fost de acord sã-mi deschidã orice uºã din spital ºi, pe parcursul studiului, ºi-a respectat cuvântul cu o politeþe, o rapiditate ºi o eficienþã pe care nu le voi uita niciodatã.

Mai târziu, când doamna doctor Winifred Overholser, administratorul spitalului, a revizuit ciorna lucrãrii mele, doctorul Hoffman a fãcut corecþii utile cu privire la anumite erori faptice evidente ºi, de asemenea, mi-a sugerat sã-mi prezint mai explicit punctul de vedere ºi metoda. Pe parcursul studiului, Laboratorul de Studii Sociale ºi de Mediu, pe atunci condus de John Clausen, primul sãu director, mi-a oferit un salariu, ajutor în munca de secretariat, critici colegiale ºi încurajarea de a privi spitalul din perspectivã sociologicã, nu dintr-una de psihiatru începãtor.

slabire lebanon pa

Prin toate acestea, vreau sã arãt cã ocazia de a mã angaja în cercetare macys levis perfect slăbire, în mod liber, mi-a fost oferitã de cãtre o agenþie guvernamentalã, cu sprijinul financiar al unei alte agenþii guvernamentale, ambele desfãºurându-ºi activitatea în atmosfera delicatã din Washington. Toate acestea s-au întâmplat într-o perioadã când unele universitãþi din aceastã þarã, bastioane tradiþionale ale cercetãrii libere, mi-ar fi restricþionat în mai mare mãsurã demersurile.

Pentru aceasta, trebuie sã mulþumesc psihiatrilor ºi specialiºtilor în ºtiinþe sociale din guvern, oameni cu orizont larg ºi lipsiþi de prejudecãþi. Erving Goffman Berkeley, California, 10 AZILURI 11 Introducere O instituþie „total㔠poate fi macys levis perfect slăbire drept un loc în care îºi desfãºoarã viaþa ºi activitatea un numãr mare de indivizi cu statut similar, despãrþiþi de restul societãþii pentru o perioadã de timp apreciabilã ºi care duc împreunã o viaþã strict delimitatã, reglementatã oficial de cãtre instituþie.

Închisoarea constituie un exemplu evident, cu condiþia sã fim de acord cã elementele caracteristice unei închisori se regãsesc ºi în instituþii ai cãror membri nu au încãlcat nici o lege. Lucrarea de faþã se ocupã de instituþiile totale în general ºi de un anumit tip de instituþie totalã, spitalul de psihiatrie, în special. Accentul este pus pe lumea persoanelor private de libertate din aceste instituþii, nu pe lumea personalului angajat.

Intereseazã cu precãdere macys levis perfect slăbire unei versiuni sociologice a structurii eului. Fiecare dintre cele patru eseuri ce alcãtuiesc aceastã carte a fost scris de sine stãtãtor, iar primele douã au fost publicate separat. Am intenþionat, în toate patru, sã mã concentrez asupra aceleiaºi chestiuni : situaþia persoanei instituþionalizate. Ca atare, existã unele lucruri care se repetã. Pe de altã parte, apa de usturoi pt slabit eseu abordeazã problema centralã dintr-un unghi diferit, introducerea fiecãruia fiind inspiratã dintr-o altã sursã sociologicã ºi având o relativã independenþã faþã de celelalte eseuri.

Mananca slabire sanatoasa

Metoda de prezentare a materialului poate fi supãrãtoare pentru cititor, dar îmi permite sã urmãresc analitic ºi comparativ problema centralã a fiecãrei lucrãri în mult mai mare mãsurã decât mi-ar permite-o o carte integratã, structuratã pe capitole.

Pledez în favoarea disciplinei noastre. Sunt obținerea partenerului dvs să piardă în greutate pãrere cã, în prezent, dacã se doreºte abordarea „cald㔠a conceptelor sociologice, fiecare concept trebuie urmãrit pânã acolo unde se aplicã optim, iar de acolo trebuie urmat oriunde ar pãrea sã ducã ºi forþat sã dezvãluie restul „familiei” sale.

cum să i convingeți pe soție să piardă în greutate

Poate cã este preferabil sã ai mai multe haine cu care sã îmbraci bine copiii decât un singur cort splendid în care sã tremure cu toþii de frig. Primul eseu, „Despre caracteristicile instituþiilor totale”, constituie o examinare generalã a vieþii sociale din aceste instituþii, bazatã în mare mãsurã pe douã tipuri caracterizate de dobândirea fãrã voie 12 AZILURI a statutului de membru : spitalele de psihiatrie ºi închisorile.

Sunt prezentate temele ce vor fi dezvoltate detaliat în celelalte lucrãri macys levis perfect slăbire se sugereazã locul ocupat de aceste teme în macys levis perfect slăbire. A doua lucrare, „Cariera moralã a pacientului psihiatric”, ia în considerare efectele iniþiale ale instituþionalizãrii asupra relaþiilor sociale pe care le avea individul înainte sã devinã macys levis perfect slăbire pacient privat de libertate. A treia lucrare, „Viaþa clandestinã a unei instituþii publice”, prezintã ataºamentul pe care se aºteaptã ca persoanele instituþionalizate sã-l manifeste faþã de cãminul lor oþelit ºi, în detaliu, modul în care ele se pot distanþa, într-o anumitã mãsurã, faþã de aceste aºteptãri.

În ultima lucrare, „Modelul medical ºi spitalizarea psihiatricã”, îmi îndrept atenþia asupra personalului, pentru a discuta, în cazul spitalelor de psihiatrie, rolul jucat de perspectiva medicalã în modul de a i se prezenta pacientului realitatea situaþiei sale.

Versiunea de faþã o reia pe aceea din lucrarea The Prison, ed. Donald R. Cressey, copyright © by Holt, Rinehart and Winston, Inc. Sociologia nu are o modalitate prea adecvatã de a le clasifica. Unele aºezãminte, ca, de pildã, gara Grand Central, sunt deschise tuturor persoanelor cu comportament decent ; despre altele, cum ar fi clubul Union League din New York sau laboratoarele de la Los Alamos, se considerã cã acordã cu destul de mare stricteþe accesul persoanelor. Unele, cum ar fi magazinele sau oficiile poºtale, au un numãr mic de membri stabili care presteazã un serviciu ºi un flux permanent de membri care beneficiazã de acel serviciu.

Altele, cum sunt locuinþele ºi fabricile, presupun un set de participanþi mai puþin fluctuant. Unele instituþii pun la dispoziþie cadrul pentru activitãþile prin care se considerã cã individul îºi obþine statutul social, indiferent cât de plãcute sau de puþin restrictive ar fi acele activitãþi ; spre deosebire de acestea, alte instituþii furnizeazã cadrul pentru activitãþi considerate facultative ºi lipsite de seriozitate, cãrora li se acordã timpul rãmas liber dupã îndeplinirea sarcinilor mai serioase.

În aceastã carte pun în evidenþã o categorie diferitã de instituþii, despre care afirm cã este fireascã ºi fertilã, deoarece membrii sãi par sã aibã foarte multe în comun – de fapt, atât de multe în comun, încât obþinerea de informaþii despre una dintre aceste instituþii ne va ajuta foarte mult sã le studiem pe celelalte.

II Orice instituþie capteazã o parte din timpul ºi interesul membrilor sãi ºi le oferã acestora un fel de lume ; pe scurt, are tendinþe delimitatoare.

cosuri de slabire

Trecând în revistã diferitele instituþii existente în societatea 16 AZILURI noastrã occidentalã, vom gãsi unele cu un caracter delimitator mult mai pronunþat decât al altora care le urmeazã în ordine descrescãtoare.

Caracterul lor delimitator sau total este simbolizat de interzicerea interacþiunilor sociale cu lumea din afarã ºi a pãrãsirii instituþiei, interdicþie care, deseori, ia formã concretã în clãdirea ca atare : uºi încuiate, ziduri înalte, sârmã ghimpatã, faleze abrupte, ape, pãduri sau zone mlãºtinoase.

Numesc aceste aºezãminte „instituþii totale” ºi intenþionez sã le explorez caracteristicile generale1.

www.FotoMars.ro

Instituþiile totale din societatea noastrã pot fi grupate, în linii mari, în cinci categorii. Primul grup îl formeazã instituþiile create cu scopul de a lua în grijã persoanele considerate neputincioase, dar, în acelaºi timp, inofensive : cãminele pentru nevãzãtori, pentru persoanele în vârstã, pentru orfani ºi pentru sãraci.

Al doilea grup cuprinde acele instituþii menite sã se preocupe de persoanele considerate incapabile sã-ºi poarte singure de grijã, dar care constituie o ameninþare la adresa societãþii, chiar dacã în mod neintenþionat : sanatoriile TBC, spitalele de psihiatrie ºi leprozeriile. Un al treilea tip de instituþie totalã este organizat pentru a apãra comunitatea împotriva persoanelor considerate a reprezenta o ameninþare intenþionatã la adresa ei, bunãstarea persoanelor închise neconstituind o preocupare de prim ordin : închisorile, penitenciarele, lagãrele pentru prizonieri de rãzboi ºi lagãrele de concentrare.

În al patrulea rând, existã instituþii create, teoretic, pentru a permite desfãºurarea optimã a anumitor activitãþi ºi care îºi gãsesc justificarea numai pe acest temei utilitar : cazãrmile militare, navele, ºcolile cu internat, lagãrele de muncã, proprietãþile coloniale ºi reºedinþele particulare de proporþii mari conaceleprivite din punctul de vedere Metodă de slăbire rațională celor care trãiesc în locuinþele servitorilor.

În sfârºit, mai sunt acele aºezãminte cu rolul de a asigura izolarea de lume ºi care, adeseori, servesc ºi ca locuri de instruire pentru cei ce se dedicã religiei : mãnãstirile de maici, mãnãstirile de cãlugãri, schiturile ºi alte locuri de sihãstrie.

Categoria instituþiilor totale a fost evidenþiatã periodic în literatura sociologicã, sub diferite nume ; unele dintre caracteristicile categoriei au fost sugerate, poate în modul cel mai remarcabil, în „Segregated Communities and Mental Health”, lucrarea neglijatã a lui Howard Rowland, publicatã în Mental Health Publication of the American Association for the Advancement of Science, nr.

Moulton, O prezentare preliminarã a lucrãrii de faþã poate fi gãsitã în Group Processes, lucrãrile celei de-a treia conferinþeeditate de Bertram Schaffner Josiah Macy, Jr. Foundation, New York, Ancorând astfel definiþia iniþialã a instituþiei totale, nãdãjduiesc sã pot discuta caracteristicile generale ale acestui tip de instituþie fãrã sã ajung la tautologii. Înainte de a încerca sã extrag macys levis perfect slăbire aceastã listã de aºezãminte un profil general, aº vrea sã menþionez o problemã conceptualã : nici unul dintre elementele pe care le voi macys levis perfect slăbire nu pare sã aparþinã exclusiv instituþiei totale ºi nici unul nu pare a fi macys levis perfect slăbire tuturor instituþiilor de acest tip ; instituþiile totale au caracteristica distinctivã de a prezenta într-o mare mãsurã multe dintre atributele din aceastã familie.

Aºadar, voi folosi expresia „caracteristici comune” într-un mod restrictiv, dar pe care îl consider justificabil din perspectivã logicã. Aceasta îmi permite sã folosesc metoda tipurilor ideale, stabilind trãsãturile comune în speranþa de a sublinia ulterior diferenþele semnificative. III Un element fundamental al organizãrii societãþii moderne constã în faptul cã individul tinde sã doarmã, sã se destindã ºi sã munceascã în locuri diferite, cu co-participanþi diferiþi, sub incidenþa unor autoritãþi diferite ºi fãrã o planificare raþionalã generalã.

Trãsãtura centralã a instituþiilor totale poate fi descrisã ca fiind dãrâmarea graniþelor care separã în mod normal aceste trei sfere ale vieþii.

În primul rând, toate aspectele vieþii se desfãºoarã în acelaºi loc ºi sub incidenþa uneia ºi aceleiaºi autoritãþi.

Macys Levis slăbește perfect, www.FotoMars.ro

În al doilea rând, fiecare fazã a activitãþii cotidiene a unui membru se desfãºoarã în prezenþa imediatã a unui mare numãr de alþi membri, toþi fiind trataþi în mod identic ºi cerându-li-se sã facã acelaºi lucru împreunã. În al treilea rând, toate fazele activitãþii zilnice sunt programate strict ; unei activitãþi îi urmeazã o alta, la o orã prestabilitã, întreaga suitã a acestora fiind impus㠄de sus”, de cãtre un organ oficial, printr-un sistem de reguli oficiale explicite.

În macys levis perfect slăbire, diferitele activitãþi Japonia slăbire sunt grupate într-un plan unitar, raþional, cu menirea declarativã de a asigura îndeplinirea obiectivelor oficiale ale instituþiei. Fiecare dintre aceste trãsãturi poate fi gãsitã ºi în alte pãrþi, nu doar în instituþiile totale.

Spre exemplu, tot mai multe dintre marile noastre instituþii comerciale, industriale ºi educaþionale pun la dispoziþia membrilor bufeturi cu autoservire ºi spaþii de recreere pentru 18 AZILURI timpul liber ; însã folosirea acestor amenajãri suplimentare rãmâne la alegerea membrilor ºi se iau mãsuri speciale, astfel încât autoritatea instituþiei sã nu se extindã asupra lor.

Tot astfel, 26 de cafea de slăbire casnice sau familiile care trãiesc la ferme pot avea toate sferele principale ale existenþei folosite pe acelaºi teritoriu îngrãdit, dar aceste persoane nu sunt înregimentate într-un colectiv ºi nici nu-ºi desfãºoarã activitãþile cotidiene în imediata apropiere a unui numãr de alþi indivizi asemãnãtori.

Încercarea de a satisface un numãr mare de necesitãþi omeneºti prin organizarea birocraticã a unor grupuri mari de oameni reprezintã faptul-cheie al instituþiilor totale, indiferent dacã este sau nu o modalitate necesarã sau eficientã de organizare socialã în circumstanþele date.

Din acest fapt decurg anumite consecinþe importante. Grupate în blocuri, persoanele pot fi þinute sub observaþie de angajaþi, a cãror principalã activitate nu vizeazã îndrumarea ºi nici inspecþia periodicã aºa cum este cazul, de multe ori, în relaþiile dintre angajator ºi angajatci supravegherea ; aceºti angajaþi trebuie sã se asigure cã fiecare face ceea ce i s-a spus clar cã i se cere sã facã, în condiþiile în care, foarte probabil, infracþiunea unei persoane va ieºi în evidenþã prin contrast cu supunerea vizibilã ºi permanent examinatã a celorlalþi.

Philip Kotler Kevin Lane Keller Managementul marketingului

Nu ne intereseazã aici ordinea importanþei între grupurile mari de oameni supravegheaþi ºi personalul de supraveghere puþin numeros ; important este cã sunt fãcuþi unii pentru alþii. În instituþiile totale existã o separaþie fundamentalã între grupul mare de indivizi supravegheaþi, numiþi în mod concis „instituþionalizaþi”, ºi personalul de supraveghere, redus numeric.

În mod tipic, persoanele instituþionalizate trãiesc în instituþie, contactul cu lumea din afara zidurilor fiindu-le restricþionat ; angajaþii lucreazã în instituþie opt ore pe zi ºi sunt integraþi social în lumea exterioarã1.

Cum să slăbești sănătos: lista cu sfaturi care chiar funcționează Mananca slabire sanatoasa Dieta raw-vegană: beneficii şi riscuri la care te expui De asemenea, dieta militară pune preţ pe anumite combinaţii alimentare care se presupune că ar accelera metabolismul, deci ar fi mai multe calorii arse în acest interval. Spre deosebire de alte diete, acest regim nu presupune consumul unor alimente exotice sau administrarea anumitor suplimente, ceea ce poate fi considerat o bilă albă. Partea mai puţin bună a acestei diete este că, odată ce vei reveni la regimul alimentar obişnuit, mai ales dacă este unul bogat caloric, există riscul să readuci organismului kilogramele pierdute şi, posibil, chiar unele extra.

Fiecare dintre cele douã grupuri tinde sã-l priveascã pe celãlalt prin prisma unor stereotipuri înguste ºi ostile ; angajaþii îi considerã deseori pe instituþionalizaþi agresivi, ascunºi ºi nedemni de încredere, iar 1. Caracterul bipolar al instituþiilor totale mi-a fost indicat de cãtre Gregory Bateson ºi a fost remarcat în literaturã.

Vezi, spre exemplu, Lloyd E. În acele situaþii în care ºi angajaþii trebuie sã locuiascã între zidurile instituþiei, ne putem aºtepta din partea lor sã considere cã îndurã greutãþi deosebite ºi sã perceapã foarte clar o dependenþã de statut, pe care nu o anticipau, faþã de viaþa din interiorul instituþiei.

Coajă de slăbire. Coaja de banană te ajută să slăbeşti? Ce spune nutriţionistul

Angajaþii tind sã se simtã superiori, virtuoºi, în timp ce instituþionalizaþii tind sã se simtã, cel puþin în anumite privinþe, inferiori, slabi, blamabili, vinovaþi 1. Mobilitatea socialã între aceste douã straturi suportã restricþii extreme ; în mod obiºnuit, distanþa socialã este foarte mare ºi deseori prescrisã în mod oficial.

 • Curs Teoria Organiza - Iei | PDF
 • Paine integrala e buna pentru slabit

Pânã ºi conversaþia între cele douã grupuri poate fi purtatã pe un ton aparte, dupã cum o ilustreazã relatarea romanþatã a unei internãri autentice într-un spital de psihiatrie : – Sã-þi spun eu cum stau lucrurile! O sã faci tot ce spune domniºoara Davis. Nu te gândeºti, doar faci. O sã vã înþelegeþi de minune! De îndatã ce auzi numele, Virginia înþelese care era acel lucru îngrozitor din Secþia Unu : domniºoara Davis.

Asistentele aveau un fel de a se comporta de parcã pacienþii n-ar fi putut sã audã ce li se spune decât dacã se rãcnea la ei.

Ceaiul din coji de portocala te scapa de kilogramele in plus Coajă de slăbire. Coaja de banană te ajută să slăbeşti?

Deseori, spuneau pe un ton normal lucruri pe care doamnele n-ar fi trebuit sã le audã ; dacã n-ar fi macys levis perfect slăbire asistente, ai fi crezut cã vorbesc adesea de unele singure. Deºi este necesarã o oarecare comunicare între persoanele instituþionalizate ºi angajaþii care le pãzesc, una dintre funcþiile paznicilor constã în controlul comunicãrii dintre instituþionalizaþi ºi membrii personalului superior, iniþiatã de cei dintâi.

Un autor care a studiat spitalele de psihiatrie oferã o ilustrare : Întrucât mulþi dintre pacienþi ard de nerãbdare sã stea de vorbã cu medicul când acesta îºi face vizita, îngrijitorii trebuie sã joace rolul de mediatori între pacienþi ºi medic, pentru ca acesta din urmã sã nu fie copleºit. În Secþia 30, pãrea cã pacienþilor fãrã simptome fizice, care fãceau parte din cele douã grupuri situate pe poziþie inferioarã pe scala privilegiilor, nu li se permitea aproape niciodatã sã discute cu medicul decât dacã doctorul Baker cerea el însuºi sã-i 1.

În ceea ce priveºte versiunea din închisori, vezi lucrarea lui S. Grupul de pacienþi din categoria celor cu delir, perseverenþi, sâcâitori, numiþi în jargonul îngrijitorilor „prãpãstioºii”, „pacostele”, încercau deseori sã treacã de îngrijitorul-mediator, dar, de fiecare datã, acesta îi punea la punct imediat1. Dupã cum existã restricþii cu privire la conversaþia dintre cele douã categorii, la fel existã ºi restricþii care vizeazã transmiterea de informaþii, mai cu seamã cele în legãturã cu planurile angajaþilor cu privire la instituþionalizaþi.

În mod caracteristic, indivizilor instituþionalizaþi nu li se permite sã ia cunoºtinþã de hotãrârile luate în privinþa sorþii lor.

Gulick credea că o ştiinţă a administraţiei construită pe cunoaşterea acestor funcţii ar putea fi o modalitate de a raţionaliza şi profesionaliza managementul afacerilor şi administraţia publică. Munca sa evidenţiază una dintre doctrinele centrale ale modernismului — că regulile şi principiile universale pot fi găsite şi aplicate oricărei organizaţii, în acest caz orice instituţie administrativă, fie că e vorba de o afacere, un spital, un guvern, o închisoare sau o şcoală.

Temeiurile oficiale pentru acest lucru pot fi militare, ca în cazul soldaþilor de rând cãrora li se ascunde destinaþia cãlãtoriei, sau medicale, ca în cazul bolnavilor de tuberculozã2, cãrora li se ascunde diagnosticul, planul de tratament ºi durata aproximativã a spitalizãrii ; indiferent de motiv, faptul în sine conferã angajaþilor instituþiei o cale specialã de a se distanþa de instituþionalizaþi ºi de a-i controla pe aceºtia. Restricþiile de interacþiune contribuie, probabil, la întreþinerea stereotipurilor antagonice3.

Se dezvoltã douã lumi sociale ºi culturale diferite, care funcþioneazã paralel una faþã de cealaltã, având puncte de contact reglementate oficial, dar întrepãtrunderile reciproce fiind practic inexistente. În mod semnificativ, atât angajaþii, cît ºi instituþionalizaþii ajung sã identifice numele ºi clãdirea instituþiei ca aparþinând oarecum angajaþilor, astfel cã, atunci când unul dintre cele douã grupuri se referã la concepþiile sau interesele „instituþiei”, subînþelege prin aceasta concepþiile ºi preocupãrile personalului tot astfel voi proceda ºi eu.

Separaþia între angajaþi ºi instituþionalizaþi reprezintã un aspect esenþial al administrãrii birocratice a grupurilor mari de persoane. Un al doilea aspect se referã la muncã. În organizarea obiºnuitã a vieþii în societatea noastrã, autoritatea exercitatã de locul de muncã înceteazã o datã cu primirea salariului 1.

Un raport de caz extrem de detaliat pe aceastã temã se gãseºte în capitolul intitulat „Information and the Control of Treatment”, în monografia lui Julius A. Roth despre sanatoriile pentru tuberculoºi, aflatã în curs de elaborare. Lucrarea sa promite sã fie un studiu-model al unei instituþii totale. Idei preliminare pot fi gãsite în articolele sale, „What is an Activity?

Dupã cum sugereazã Ohlin, op. Dar, din moment ce indivizilor din macys levis perfect slăbire totale li se face programul complet pentru întreaga zi, înseamnã cã trebuie avute în vedere toate necesitãþile lor fundamentale.